Наукова бібліотека хнурестраница2/5
Дата24.10.2018
Размер5.66 Mb.
1   2   3   4   5
Передмова

Видання науково-допоміжного анотованого бібліографічного покажчика присвячено 80-річчю від дня заснування Харківського національного університету радіоелектроніки.


Мета даного покажчика – ознайомити читачів з багатоплановими науковими дослідженнями вчених ХНУРЕ. До складу покажчика увійшли дисертації, які були захищені в університеті протягом 45 років (1965-2010).

Бібліографічні описи дисертацій згруповані у хронологічному порядку, що надає можливість простежити динаміку розвитку науково-дослідної діяльності вчених, у межах року – в алфавіті прізвищ авторів. До опису дисертацій додаються анотації, які повніше розкривають зміст наукових досліджень. Додатково надаються допоміжні покажчики: іменний (для покращення інформаційного пошуку) та покажчик спеціальностей (для відбору документів певної тематики).

Бібліографічний опис надано згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» та ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».

Створений покажчик призначений насамперед для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, а також для тих користувачів, які цікавляться науковими дослідженнями у сфері радіоелектроніки, радіотехніки, комп’ютерних наук тощо.

ВСТУПНЕ СЛОВО
Підготовка науково-педагогічних кадрів і розвиток науки у ХНУРЕ

Початком організації дисертаційних досліджень можна вважати листопад 1944 року – місяць, у якому було створено відділ аспірантури у тоді ще Харківському гірничо-індустріальному інституті.

Вперше його очолила Мироненко О. Г., її наступником був І. С. Гуд, з 1982 року – доц. Непочатов Г. Д. А з лютого 2008 року керівником відділу аспірантури призначено проф. Манакова В. П.

Протягом 65 років аспірантурою проводилася значна робота з підготовки науково-педагогічних кадрів, за цей час було підготовлено близько 3000 аспірантів і здобувачів, а також захищено близько 1500 кандидатських і 139 докторських дисертацій.

Серед випускників аспірантури – провідні вчені нашого університету, які тепер самі заснували й очолили наукові школи. Насамперед, це ректор університету, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НАН України Бондаренко М. Ф., під його керівництвом підготовлено близько 10 докторів наук и 40 кандидатів наук. Також значний внесок у розвиток дисертаційних досліджень зробив д-р техн. наук, проф. Шабанов-Кушнаренко Ю. П., що підготував близько 40 кандидатів і докторів наук, д-р техн. наук, проф. Петров Е. Г. і д-р техн. наук, проф. Путятін Є. П., які були науковими керівниками більше 20 кандидатів и докторів наук, і багато інших.

Більшість деканів факультетів і завідуючих кафедрами ХНУРЕ – випускники аспірантури, які тепер успішно працюють у сфері підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

У 1988 році в університеті була створена докторантура, у якій пройшли підготовку 88 докторантів. Близько 50 з них з успіхом захистили докторські дисертації.

Протягом останніх років в аспірантурі щорічно навчається близько 300 аспірантів. Серед них понад 30 осіб – громадяни з країн далекого зарубіжжя. Найбільш плідно з іноземними аспірантами працює кафедра Телекомунікаційних систем (ТКС) (зав. каф.: д-р техн. наук, проф. Поповський В. В.) і кафедра Автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) (зав. каф.: д-р техн. наук, проф. Кривуля Г. Ф.). Підготовка аспірантів проводиться за 29 науковими спеціальностями з фізико-математичних, технічних, економічних і філософських наук. Керівництво цією підготовкою забезпечують 88 докторів наук, професорів і 56 кандидатів наук, доцентів.

В університеті працюють 9 спеціалізованих рад по захисту дисертацій (7 докторських і 2 кандидатських), у яких можна захищати дисертації за 18 науковими спеціальностями.

В університеті існують беззаперечні лідери з підготовки кадрів вищої кваліфікації. За останні 5 років на каф. БМЕ було захищено 21 кандидатську дисертацію, на каф. ПЗЕОМ – 18, на каф. ЕОМ – 15, по 14 дисертацій захищено на кафедрах інформатики і ТКС. Найбільш активно працюють такі наукові керівники: проф. Руденко О. Г. (за останні 5 років підготував 9 кандидатів наук), проф. Горбенко І. Д., проф. Поповський В. В., проф. Левикін В. М., проф. Петров Е. Г., проф. Путятін Е. П., проф. Штанько В. І. (підготували по 8 кандидатів наук); проф. Бондаренко М. Ф., проф. Мустєцов Н. П., проф. Чурюмов Г. І., проф. Шабанов-Кушнаренко С. Ю., проф. Сліпченко М. І., проф. Хаханов В. І., проф. Бих А. І., проф. Кривуля Г. Ф., проф. Невлюдов І. Ш. (підготували по 6 кандидатів наук).

У підготовці докторських дисертацій найкращих результатів досягли такі кафедри ХНУРЕ: каф. ОРТ, каф. ШІ , каф. АПОТ; каф. ВМ, каф. МЕПП, каф. ЕОМ і каф. ТКС.

З метою поліпшення підготовки обдарованої молоді до дисертаційних досліджень в університеті на посаду стажиста – дослідника щорічно зараховується близько 30 осіб, що виконують програму кандидатських іспитів з філософії й іноземної мови та поповнюють ряди аспірантів.

Вже більше десяти років при аспірантурі університету з успіхом працює на принципах госпрозрахунку науково-консультаційний пункт (НКП), що дозволяє співробітникам ХНУРЕ, магістрантам і здобувачам з інших організацій пройти без відриву від виробництва підготовку та здати кандидатські іспити з філософії й іноземної мови.

Щорічно в НКП отримують знання 60-80 осіб. Ті з них, що з успіхом склали іспити, користуються переважним правом прийому до аспірантури.

Наукові досягнення ХНУРЕ відомі як в Україні, так і за її межами завдяки успішно функціонуючим науковим школам, які очолюють видатні вчені. Серед них – 9 Заслужених діячів науки і техніки України, 48 академіків вітчизняних і міжнародних академій. В університеті працює 19 відомих наукових шкіл, більше половини з яких сформувалися за роки незалежності України. Їхні наукові досягнення здебільшого пов'язані з напрямками розвитку науки та техніки, які визначені Урядом України як пріоритетні.

Унікальні наукові результати сприяли розвитку десятків нових наукових напрямків, закріпивши пріоритет вітчизняної науки у ряді важливих галузей народного господарства й оборонній сфері. Насамперед це стосується досліджень навколоземного простору. На створених вченими університету вимірювальних комплексах, які не мають аналогів у країнах СНД, було отримано найповніший у світі каталог метеорних часток у навколоземному просторі, здійснена високоточна прив'язка під час запуску першого українського супутника "Січ-1", побудована глобальна модель техногенних домішок у стратосфері та мезосфері Землі.

Вчені університету плідно працюють над реалізацією національних програм: космічної, інформатизації, неруйнівного контролю та технічної діагностики. Свідченням визнання високого рівня розвитку науки в університеті є щорічна організація та проведення сімох міжнародних конференцій: Міжнародний молодіжний форум "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті", Міжнародна науково-технічна конференція "Схід – Захід. Проектування та діагностика", Науково-методична конференція "Освіта і віртуальність", Міжнародна конференція "Теорія та техніка антен", Міжнародний радіоелектронний форум "Прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку", Міжнародна наукова конференція "Електронна компонентна база. Стан та перспективи розвитку", Міжнародна наукова конференція "Сучасна оптоелектроніка та лазери". З 2000 р. ХНУРЕ став центром – координатором розвитку науки в радіоелектронній галузі. На його базі функціонує Міжнародна академія наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ), що була заснована в Харкові в 1992 р. провідними вченими оборонних галузей промисловості за участю учених і фахівців України, Росії та Білорусі.
Також на базі ХНУРЕ створені Національна асоціація "Антени" та Східно-Українське відділення Міжнародного товариства радіоінженерів (IEEE), які відіграють важливу роль у розвитку наукових зв'язків університету із зарубіжними науковими центрами. Стабільний розвиток наукових шкіл і перспективних наукових напрямків з метою інтеграції ХНУРЕ в європейську та світову систему вищої освіти здійснюється в умовах активного співробітництва із закордонними партнерами, серед яких університети Великобританії, Фінляндії, Франції, Німеччини, США й інших країн. Пріоритетним напрямком співробітництва вважається участь наукових колективів університету в фундаментальних і прикладних дослідженнях, що фінансуються Європейським Союзом, зокрема в межах програм INTAS і ІНКО-Копернікус.

Ректор ХНУРЕ
М. Ф. Бондаренко

Каталог: bitstream
bitstream -> Значение интерлейкинов в прогрессировании хронической сердечной недостаточности у больных пожилого возраста с ишемической болезнью сердца мохамед Хассан Мохамед Сид Ахмед, асп
bitstream -> Учебное пособие Харьков 2012 министерство здравоохранения украины
bitstream -> Учебное пособие для иностранных студентов высшых фармацевтических учебных заведений и фармацевтических факультетов
bitstream -> Тема Предмет, задачи и методы психологии семьи Психология семьи
bitstream -> Медицинская психология рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов медицинского факультета
bitstream -> Случай абсцедирующего менингоэнцефалита
bitstream -> В., Золотухина Г. А. Облитерирующий бронхиолит у детей
bitstream -> Роль полиморфизма гена Met235Thr ангиотензиногена в патогенезе хронической сердечной недостаточности и ожирения у больных ишемической болезнью сердца
bitstream -> Современные методы и апаратно-программные комплексы для оценки адаптационных возможностей и уровня здоровья организма человека
bitstream -> Спецсеминар по иммуногенетике


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©zodorov.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница