Державний закладСкачать 272.48 Kb.
Дата23.04.2016
Размер272.48 Kb.

      1. ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ"


        1. КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ


ДОВІДНИК СТУДЕНТА

       1. з дисципліни

«Фармацевтична опіка»


Дніпропетровськ
Раціональне використання лікарських засобів на сьогоднішній день є однією з актуальних проблем охорони здоров'я, що вимагає вирішення цілого ряду законодавчих, організаційних, методологічних та інших питань. Вирішення даної проблеми сприятиме збереженню здоров'я нації, збільшенню тривалості життя населення і поліпшенню якості життя хворих. У зв'язку з цим наприкінці XX століття Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визначила стратегічний напрямок розвитку охорони здоров'я в усьому світі – "Фокус на пацієнта". Це положення закріплене в документах ВООЗ і лежить в основі Програми дій по основним лікарським препаратам, затвердженої Європейським Регіональним Бюро ВООЗ. Іншим стратегічним надбанням ВООЗ стало включення до переліку регламентуючих збірок правил (Якісна лабораторна практика – (Good Laboratory Practice, GLP); Якісна клінічна практика (Good Clinical Practice, GСР); Якісна виробнича практика (Good Manufacturing Practice, GMP) – ще однієї – Якісної фармацевтичної практики (Good Pharmaceutical Practice, GPP). Якщо перші три кодекси професійної діяльності поширюються на доклінічні дослідження, процес виробництва і клінічні випробування ліків, то правила GPP стосуються розподілу ліків, у першу чергу, через аптечну мережу. У світлі цієї стратегії докорінно змінюється роль фахівця фармацевтичної галузі (провізора, клінічного провізора) в системі охорони здоров'я. Роль фармацевта відрізняється у різних країнах, проте загальним, що визначає суть професійної діяльності провізора у сучасних умовах, є різнобічні і всеоб’ємні знання про ліки. Саме тому основною метою професійної діяльності провізора стає не лише підвищення кількості і якості лікарських препаратів на ринку, а, в першу чергу, підвищення ефективності і безпеки лікарської терапії конкретного хворого. Для вирішення поставленої мети Міжнародна фармацевтична федерація (МФФ) зобов'язує всіх практикуючих фармацевтів забезпечити кожному хворому належну якість фармацевтичної допомоги, а саме, фармацевтичної опіки.

Фармацевтична опіка – це комплексна програма взаємодії провізора (клінічного провізора) з пацієнтом, а також з лікарем з питань раціональної лікарської терапії протягом усього періоду лікування, починаючи від моменту призначення ліків до повного припинення їхньої дії. Особливої актуальності набуває фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних лікарських засобів у випадках самостійного вибору пацієнтом ліків без консультації з лікарем. В цьому випадку клінічний провізор – основна ланка, що може допомогти попередити або усунути небажані ефекти лікувальної терапії, поліпрагмазії та інш. Тому фармацевтична опіка – це й відповідальність клінічного провізора за раціональне і безпечне застосування пацієнтом лікарських засобів, особливо під час самолікування. Самолікування в сучасному розумінні – це позитивне явище, але в тому випадку, коли воно є відповідальним, тобто заснованим на наявності у населення певних медичних знань з одного боку, з іншого – наданні якісної фармацевтичної опіки провізором, що відпускає безрецептурні лікарські засоби.

В сучасних умовах фармацевтичної опіки потребує не тільки хворий, але й лікар. У даному контексті необхідно ураховувати той факт, що для фахівців з вищою медичною освітою фармакотерапія і фармакологія складають лише незначний компонент їхньої освітньої програми, у той час як базова освіта фармацевта майже виключно стосується вивчення лікарських засобів. Щомісяця Державним фармакологічним центром МОЗ України реєструються десятки нових лікарських засобів як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, виявляються нові властивості вже відомих лікарських препаратів. Одночасно надходить інформація про виникнення побічних ефектів, взаємодії ліків між собою, з їжею, алкоголем та ін. Своєчасно проінформувати лікаря з питань, що входять до кола професіональних обов’язків клінічного провізора – основна мета проведення фармацевтичної опіки лікаря в умовах стаціонару. Цю функцію клінічний провізор, який працює в ЛПЗ, виконує в більшості країн світу, вважаючись визнаним експертом з ліків. Він допомогає лікарю в разробці схем фармакотерапії для лікування індивідуального хворого, виконує консультативну роль в фармакотерапії.

Для здійснення належної фармацевтичної опіки необхідно, щоб клінінчний провізор володів достатнім обсягом медичних знань, які дозволяють:

– взаємодіяти з лікарем на рівні «рівноправного терапевтичного партнерства»;

– надавати консультативну допомогу хворому в умовах стаціонару щодо раціонального прийому призначених лікарем ліків, а також відвідувачу аптеки з вибору та застосування безрецептурних лікарських препаратів (ЛП) для відповідального самолікування.

– здійснювати контрольну функцію щодо виявлення серед відвідувачів аптеки осіб з «загрозливими» симптомами, які вимагають обов'язкового звернення до лікаря;

– активно залучатись до заходів щодо попередження та виявлення побічної дії ліків.


Програма з фармацевтичної опіки для вищих фармацевтичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальності 7.110206 «Клінічна фармація» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів, затвердженими наказом МОН України №629 від 29.07.2004 р. та навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “Клінічний провізор” у вищих навчальних закладах ІІІ- ІV рівнів акредитації, затвердженого наказом МОЗ України №258 від 17.05.2008 р. Термін навчання за цією спеціальністю здійснюється протягом 5 років. Згідно з навчальним планом вивчення фармацевтичної опіки здійснюється у ІХ-Х семестрах.

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності до вимог «Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» (Наказ МОЗ України №492 від 12.10.2004 р.).Фармацевтична опіка як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами біології з основами генетики, нормальної фізіології і анатомії людини, мікробіології з основами імунології, патологічної фізіології, біохімії, основ клінічної медицини, фармакології, фармакотерапії, клінічної фармакології й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи теоретичних знань та практичних навичок в області клінічної медицини, оптимізації лікарської терапії, здійснення вибору найбільш раціональних ЛП та їх комбінацій для конкретного хворого, сприяє формуванню умінь застосовувати знання з фармацевтичної опіки в професійній діяльності;

в) визначає шляхи і заходи щодо забезпечення здорового способу життя та профілактики порушення функцій організму людини в процесі життєдіяльності.Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програму дисципліни «Фармацевтична опіка» поділено на 2 модулі, які у свою чергу поділяються на 4 змістові модулі.
Модуль 1. Вступ до фармацевтичної опіки. Фармацевтична опіка при симптоматичному лікуванні та профілактиці застудних захворювань, розладів функції ЦНС, розладів травлення, уражень шкіри, больового синдрому
Змістовий модуль 1. Вступ до фармацевтичної опіки. Основні поняття та визначення фармацевтичної опіки. Фармацевтична опіка при симптоматичному лікуванні та профілактиці застудних захворювань, розладів функції ЦНС.

Змістовий модуль 2. Фармацевтична опіка при симптоматичному лікуванні розладів травлення, уражень шкіри та її придатків, больового синдрому.
Модуль 2. Фармацевтична опіка при симптоматичному лікуванні місцевих розладів кровообігу. Фармацевтична опіка декретованих груп відвідувачів аптек. Фармацевтична опіка при відпуску з аптеки окремих груп безрецептурних лікарських засобів.
Змістовий модуль 3. Фармацевтична опіка при симптоматичному лікуванні розладів місцевого кровообігу. Фармацевтична опіка при прийомі засобів контрацепції. Фармацевтична опіка вагітних жінок та жінок у період лактації.

Змістовий модуль 4. Фармацевтична опіка осіб з шкідливими звичками. Фармацевтична опіка при відпуску з аптеки окремих груп безрецептурних ЛЗ. Нормативно-правова база професійної діяльності клінічного провізора.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції; практичні заняття; самостійна робота студентів.

Практичні заняття за методологією їх організації є лабораторними, бо передбачають:

- моделювання конкретних ситуацій, які мають місце у аптеці, за кожною з тем, роботу біля ліжка хворого з визначення симптомів і синдромів захворювання, збору лікарського анамнезу, роботу з медичною документацією (історією хвороби), аналіз листів лікарських призначень, визначення критеріїв ефективності та безпеки призначеної лікарської терапії;

- вирішення ситуаційних задач та тестових завдань.

Згідно з навчальним планом та з метою контролю отриманих студентами теоретичних знань, умінь і навичок передбачено виконання курсової роботи.

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на лабораторних заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) – на підсумкових заняттях. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: усне опитування (розгляд теоретичних питань), комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, проведення опитування хворого в умовах аптеки і ЛПЗ, трактування і оцінка результатів опитування, контроль практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на підсумкових контрольних заняттях. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 100-бальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів. Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни, по завершенню вивчення дисципліни навчальним планом передбачено термін для перескладання.

Фармацевтична опіка як предмет має своєю метою підготовку фахівців, які б володіли достатнім обсягом теоретичних знань та практичних навичок для проведення разом з лікарем роботи по забезпеченню оптимальної лікарської терапії для конкретного хворого, здійснення фармацевтичної опіки пацієнтів в аптеці та стаціонарі, виявленню ранніх клінічних ознак захворювання та попередженню і корекції негативного впливу лікарських засобів на організм хворого.

Головними завданнями при вивченні теоретичного та практичного курсу фармацевтичної опіки є: • засвоєння основних положень та вимог належної фармацевтичної практики СРР;

 • ознайомлення з основними симптомами і синдромами, для яких припустиме самолікування;

 • оволодіння методології здійснення фармацевтичної опіки в умовах безрецептурного відпуску лікарських засобів;

 • засвоєння загальних принципів та алгоритму проведення фармацевтичної опіки хворого з метою підвищення ефективності та безпеки лікарської терапії;

 • формування індивідуального підходу до пацієнта при відпуску безрецептурних лікарських засобів;

 • набуття основних навичок проведення фармацевтичної опіки пацієнтів при відпуску лікарських препаратів для лікування нездужань, для яких припустиме самолікування із застосуванням ОТС-препаратів;

 • оволодіння алгоритмом визначення компетенції клінічного провізора і лікаря при вирішенні проблем пацієнта, які виникають під час терапії лікарськими засобами;

 • оволодіння навичками алгоритмічного підходу до проведення клініко-фармацевтичного аналізу лікарських призначень;

 • прогнозування, попередження, виявлення та реєстрація побічної дії лікарських препаратів;

 • освоєння методології генеричної заміни лікарських препаратів в умовах аптеки;

 • освоєння правил фармацевтичної опіки декретованих категорій пацієнтів – вагітних, лактуючих, дітей та людей похилого віку.

 • засвоєння навичок отримання, аналізу та подання інформації про фармакологічні властивості ЛП, тобто проведення консультаційної роботи про ЛП серед медичних працівників та різних верств населення;

 • засвоєння принципів медичної деонтології, етичних норм поведінки клінічного провізора в клініці, взаємовідносин клінічного провізора та лікаря, клінічного провізора та хворого.

Вивчивши фармацевтичну опіку студент повинен знати:

 • клінічну симптоматику найбільш розповсюджених нездужань, при яких припустиме самолікування;

 • характерні клінічні симптоми найбільш розповсюджених захворювань, що вимагають консультації лікаря;

 • ознаки «загрозливих» симптомів, що вимагають обов'язкової консультації лікаря і надання невідкладної медичної допомоги;

 • алгоритм фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки, у т.ч. декретованого контингенту (вагітні, люди похилого віку тощо);

 • принципи, правила і порядок надання долікарняної допомоги хворим в умовах аптечної установи;

 • основні принципи симптоматичної лікарської терапії нездужань, при яких можливе відповідальне самолікування;

 • принципи класифікації ЛП на рецептурні і безрецептурні та критерії відбору ЛП для включення їх у категорію безрецептурних;

 • асортимент рецептурних і безрецептурних лікарських засобів, які зареєстровані в Україні, їхні клініко-фармакологічні, фармакотерапевтичні та споживчі властивості;

 • критерії оцінки клінічної ефективності ЛП основних фармакологічних груп;

 • найбільш розповсюджені прояви побічної дії лікарських препаратів різних фармакологічних груп;

 • заходи з попередження виникнення побічних ефектів лікарських засобів, а також алгоритм дії клінічного провізора при виникненні побічної дії лікарського препарату у конкретного хворого;

 • явища, які виникають при взаємодії препаратів різних фармакологічних груп при їхньому спільному застосуванні;

 • заходи з попередження взаємодії лікарських препаратів при проведенні комплексної терапії, а також їхньої взаємодії з їжею, алкоголем;

 • фактори, що визначають відношення пацієнта до лікарської терапії, що рекомендується чи проводиться, і способи підвищення “комплаєнтності” до неї;

 • принципи раціональної терапевтичної заміни ЛП, яка здійснюється лікарем за участю клінічного провізора в умовах ЛПЗ;

 • види і способи проведення інформаційної роботи в аптеці, лікувально-профілактичному закладі;

 • обов’язки і ступінь відповідальності клінічного провізора за ефективність лікарської терапії при здійсненні фармацевтичної опіки;

 • основи деонтології, етики спілкування з медичним персоналом, хворими.Перелік питань для підсумкового КОНТРОЛЮ

МОДУЛЬ 1

ВСТУП ДО ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ. ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ПРИ СИМПТОМАТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, РОЗЛАДІВ ФУНКЦІЇ ЦНС, РОЗЛАДІВ ТРАВЛЕННЯ, БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ,УРАЖЕНЬ ШКІРИ   1. Основні положення належної аптечної практики.

 1. Визначення і характеристика понять «самолікування», «самодопомога», «самопрофілактика».

 2. Основні положення сучасної концепції самолікування.

 3. Характеристика рецептурних і ОТС-препаратів. Критерії класифікації препаратів на рецептурні й ОТС-препарати.

 4. Брендові і генеричні препарати. Біоеквівалентність і терапевтична еквівалентність лікарських препаратів. Генерична заміна та її різновиди.

 5. Категорії пацієнтів, що вимагають підвищеної уваги провізора (люди похилого віку, діти, вагітні жінки, жінки, що годують грудьми).

 6. Визначення поняття «комплаєнс». Фактори, які впливають на комплаєнтність хворих до лікування.

 7. Визначення поняття «фармацевтична опіка». Основні етапи алгоритму дій провізора при проведенні фармацевтичної опіки.

 8. Правові документи, що регламентують безрецептурний відпуск лікарських препаратів в Україні. Фармацевтична опіка як відповідальність фармацевта за ефективність терапії ЛП.

 9. Практичні функції клінічного провізора, які необхідні для здійснення фармацевтичної опіки.

 10. Поняття про «загрозливі» симптоми, що вимагають обов'язкового звернення до лікаря.

 11. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні застуди (симптоми: кашель, риніт, біль в горлі, лихоманка, кон’юнктивіт та ін.). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.

 12. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні розладів нервової системи (симптоми: занепокоєння, хвилювання, астенія, безсоння). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.

 13. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні захворювань системи травлення (симптоми: печія, закреп, діарея, метеоризм, СНБР). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.

 14. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні суглобового та м’язового болю. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.

 15. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні головного болю. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.

 16. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні абдомінального болю. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.

 17. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні травматичних (порізи, садни, подряпини, опіки, обмороження), інфекційних (акне, герпес, короста, вошивість, поверхневі мікози) уражень шкірних покровів. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.

 18. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з хронічною патологією бронхолегеневої системи.

 19. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з неврологічною патологією.

 20. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з хронічною патологією шлунково-кишкового тракту.

 21. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з дерматологічними захворюваннями.

 22. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з хронічною патологією опорно-рухового апарату.


МОДУЛЬ 2

ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ПРИ СИМПТОМАТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ МІСЦЕВИХ РОЗЛАДІВ КРОВООБІГУ. ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ДЕКРЕТОВАНИХ ГРУП ВІДВІДУВАЧІВ АПТЕК. ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ПРИ ВІДПУСКУ З АПТЕКИ ОКРЕМИХ ГРУП БЕЗРЕЦЕПТУРНИХ

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ


 1. Фармацевтична опіка при симптоматичному лікуванні місцевих розладів кровообігу (варикозне розширення вен нижніх кінцівок, геморой). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.

 2. Основні принципи фармацевтичної опіки при застосуванні комбінованих і однокомпонентних прогестинових пероральних гормональних контрацептивів.

 3. Фармацевтична опіка при виборі та призначенні засобів негормональної контрацепції (сперміцидні ЛП, засоби бар’єрної контрацепції).

 4. Фармацевтична опіка вагітних та лактуючих жінок. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення для симптоматичного лікування нездужань вагітних і лактуючих жінок у межах відповідального самолікування.

 5. Фармацевтична опіка осіб з надлишковою масою тіла. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення ЛП для зменшення надлишкової маси тіла.

 6. Фармацевтична опіка осіб з шкідливими звичками (тютюнопаління, надмірне вживання алкогольних напоїв). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення для купіювання синдрому відміни при відмові від шкідливих звичок.

 7. Клініко-фармацевтичні аспекти лікарської терапії хворих з шкідливими звичками.

 8. Фармацевтична опіка осіб з синдромом «сухого ока». Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми ЛП для симптоматичного лікування синдрому «сухого ока».

 9. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ЛП для лікування вітамінної недостатності, залізодефіцитних станів, йододефіциту та інших проявів недостатності макро- і мікроелементів.

 10. Фармацевтична опіка дітей в різні періоди розвитку (новонароджених, підлітків). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення для симптоматичного лікування.

 11. Нормативно-правова база професійної діяльності клінічного провізора.

 12. Деонтологічні аспекти фармацевтичної опіки лікаря.

6. ФОРМИ КОНТРОЛЮ

При оцінюванні знань студентів надається перевага стандартизованому методу контролю – тестуванню та структурованому контролю практичних навичок.Поточний контроль включає оцінку теоретичних знань, практичних навичок та самостійну роботу. Поточний контроль здійснюється на кожному лабораторному занятті відповідно конкретним цілям, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не належать до структури лабораторного заняття.

Оцінювання поточної навчальної діяльності:

При засвоєнні кожної теми модулю за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки, які потім конвертуються у бали. Шкала оцінок обирається в залежності від кількості тем у змістовому модулі.

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модулю розраховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5» на кількість змістових модулів з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу і дорівнює 60 балам.

Мінімальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модулю розраховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3» на кількість змістових модулів з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу і дорівнює 36 балам. Студенти, які за результатами поточної навчальної діяльності набрали мінімум 36 балів, допускаються до підсумкового модульного контролю.Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенні вивчення модулю. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачених навчальною програмою, та при вивченні модулю набрали кількість балів не меншу за мінімальну. Форма проведення підсумкового модульного контролю стандартизована і включає контроль теоретичної і практичної підготовки у формі тестового колоквіуму, рішенні ситуаційних завдань.

Оцінювання дисципліни

Оцінка з дисципліни визначатиметься як середня з оцінок за 2 модулі, на які структурована навчальна дисципліна.РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Модуль 1 (поточне тестування)

Кількість балів
«3»

«4»

«5»

Заняття 1

5

7

9

Заняття 2

5

7

9

Заняття 3

5

7

9

Заняття 4

5

7

9

Заняття 5.

Поточний контроль змістовного модулю 15

7


7

9


9

11


Разом:

32

44

56

Заняття 6

5

7

9

Заняття 7

5

7

9

Заняття 8

5

7

9

Заняття 9

5

7

9

Заняття 10.

Поточний контроль змістовного модулю 25

7


7

9


9

11


Разом:

32

44

56

Разом змістовні модулі:

64

88

112

Самостійна (індивідуальна) робота студентів

8

8

8

Поточна модульна оцінка

72-95

96-119

120

Заняття 18. Підсумковий контроль засвоєння МОДУЛЯ 1

50-59

60-69

70-80

РАЗОМ сума балів за засвоєння Модуля 1

114-139

140-169

170-200

Модуль 2 (поточне тестування)

Кількість балів

Заняття 1

6

8

10

Заняття 2

6

8

10

Заняття 3

6

8

10

Заняття 4.

Поточний контроль змістовного модулю 36

8


8

10


10

14


Разом:

32

42

54

Заняття 5

6

8

10

Заняття 6

6

8

10

Заняття 7

6

8

10

Заняття 8.

Поточний контроль змістовного модулю 46

8


8

10


10

14


Разом:

32

42

54

Разом змістовні модулі:

64

84

108

Самостійна (індивідуальна) робота студентів

12

12

12

Поточна модульна оцінка

72-95

96-119

120

Заняття 18. Підсумковий контроль засвоєння МОДУЛЯ 2

50-59

60-69

70-80

РАЗОМ сума балів за засвоєння Модуля 2

114-139

140-169

170-200

Примітка: Мінімальна кількість балів, з якою студент допускається до складання підсумкового контролю модуля – 64 бали.

Рейтинг студента – це порядкова позиція студента серед студентів даного курсу відповідного базового напрямку підготовки, спеціальності, факультету, яка визначена на підставі його рейтингових балів.Оцінювання дисципліни

Оцінка з дисципліни визначатиметься як середня з оцінок за 2 модулі, на які структурована навчальна дисципліна.

До складання іспиту допускається студент, який набрав мінімум 114 балів.Модуль 1

Модуль 2

Іспит

Поточний
контроль*


Модульний
контроль**


Поточний
контроль*


Модульний
контроль**


ЗМ1

ЗМ2

ЗМ1

ЗМ2

60

60

80

60

60

80

200

200

200

400/2

200

400/2

200

Перелік питань до курсового іспиту з
фармацевтичної опіки

До переліку питань для курсового іспиту з дисципліни «Фармацевтична опіка», згідно структурованого плану, належать питання з модулю 1 та модулю 2.


До плану підготовки з дисципліни «Фармацевтична опіка» включено виконання курсової роботи в 10 семестрі.
Теми курсових робіт:

 1. Фармацевтична опіка при клімаксі та ПМС.

 2. Фармацевтическая опека при гельминтозах.

 3. Фармацевтична опіка при йододефіцити.

 4. Фармацевтична опіка хворих з цукровим діабетом.

 5. Фармацевтична опіка хворих з артеріальною гіпертензією.

 6. Фармацевтична опіка хворих з ішемічною хворобою серця.

 7. Фармацевтична опіка хворих з хронічною нирковою недостатністю і сечокам'яною хворобою.

 8. Вживання ЛП в спортивній медицині. Фармацевтична опіка при їх відпустці.

 9. Фармацевтична опіка хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози.

 10. Вживання ЛП в стоматології.10. Перелік навчально-методичної лiтератури

А. Основні

 1. Фармацевтична опіка/Хухліна О.С., Ткач Є.П., Чурсіна Т.Я. та ін. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 423с.

 2. Фармацевтическая опека: курс лекций/ И.А. Зупанец, В.П. Черных, Н.В. Бездетко и др.; Под ред. В.П. Черных, И.А. Зупанца, В.А. Усенко. – Х.: Фармитек, 2006. – 534 с.

 3. Основы рационального применения лекарств и фармацевтической опеки в акушерско-гинекологической практике / А.В. Зайченко, О.И. Шевченко, А.П. Викторов, А.В. Сторчак; Под ред. И.А. Зупанца, О.В. Грищенко. – Х.: Золотые страницы, 2003. – 204 с.

 4. Клінічна фармація (фармацевтична опіка). Підручник/И.А. Зупанец, В.П. Черных, Т.С.Сахарова та ін. – Харків, НФаУ: Золоті сторінки, 2011. – 703с.

 5. Опека пациента в практике врача и провизора. Руководство по применению лекарственных средств/Под ред. Проф.Зупанца И.А. – Киев: Украинский медицинский вестник, 2011. – 475с.

 6. Фармацевтическая опека: практическое руководство для провизоров и семейных врачей / Под ред. В.П. Черныха, И.А. Зупанца, В.А. Усенко. – Х.: Изд-во НФАУ; Золотые страницы, 2002. – 262 с.

 7. Фармацевтическая опека: курс лекций для провизоров и семейных врачей / И.А. Зупанец, В.П. Черных, Н.В. Бездетко и др.; Под ред. В.П. Черных, И.А. Зупанца, В.А. Усенко. – Х.: Мегаполис, 2003. – 608 с.

 8. Основы рационального применения лекарств и фармацевтической опеки в акушерско-гинекологической практике / А.В. Зайченко, О.И. Шевченко, А.П. Викторов, А.В. Сторчак; Под ред. И.А. Зупанца, О.В. Грищенко. – Х.: Золотые страницы, 2003. – 204 с.

 9. Клиническая фармакология в практике врача. Пособие для клинических фармацевтов / С.В. Налетов, Т.Д. Бахтеева, В.Н. Казаков, И.А. Зупанец и др.; Под ред. С.В. Налетова. – Севастополь: Вебер, 2003. – 512 с.

 10. Клиническая фармакология: пособие для клинических фармацевтов / С.В. Налетов, Т.Д. Бахтеева, В.Н. Казаков, И.А. Зупанец и др.; Под ред. С.В.Налетова. – Севастополь: «Вебер», 2003. – 298 с.

 11. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии / Л.В. Деримедведь, И.М. Перцев, Е.В. Шуванова, И.А. Зупанец, В.Н. Хоменко.; Под ред. И.М. Перцева. – Х.: Мегаполис, 2002. – 784 с.

 12. Компендиум 2011 – лекарственные препараты / В.Н. Коваленко, А.П. Викторов, М.Ю. Титов, И.А. Зупанец и др.; Под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторова. – К.: Морион, 2011. – 1388 с.


Б. Додаткові

 1. Фармацевтическая опека. Рациональное применение лекарств безрецептурного отпуска для облегчения лихорадки, суставной боли, кашля, изжоги, головной боли, запора, ринита / И.А. Зупанец, В.П. Черных, Н.В. Бездетко и др.; Под ред. И.А. Зупанца, В.П. Черных. – Х.: Изд-во НФАУ, 2000. – 60 с.

 2. Фармацевтическая опека — важнейший аспект клинической фармации / И.А. Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов и др. // Провизор. – 2000.– № 11. – С.6-7.

 3. Зупанец И.А., Бездетко Н.В. Фармацевтическая опека больных с простудными заболеваниями: симптоматическое лечение боли в горле // Клін. фармація. – 2001. – Т. 5, № 4. – С.8-13.

 4. Клиническая фармакология антигипертензивных лекарственных средств: пособие для врачей-интернов и клинических фармацевтов / С.В. Налетов, В.М. Казаков, И.А. Зупанец и др; Под ред. С.В. Налетова. – Севастополь: Вебер, 2002. – 201 с.

 5. Зупанец И.А., Бездетко Н.В. Фармацевтическая опека больных с простудными заболеваниями: симптоматическое лечение ринита // Клін. фармація. – 2002. – Т. 6, № 1. – С.7-12.

 6. Фармацевтическая опека больных с простудными заболеваниями. Кашель / И.А. Зупанец, Н.В. Бездетко, Н.П. Безуглая, А.В. Зайченко // Клін. фармація. – 2002. – Т. 6, № 4. – С.3-8.

 7. Зупанец И.А., Бездетко Н.В. Фармацевтическая опека больных с простудными заболеваниями: боль в горле // Провизор. – 2002. – № 8. – С.13-17.

 8. Зупанец И.А., Бездетко Н.В., Усенко В.А Фармацевтическая опека больных с простудными заболеваниями: симптоматическое лечение ринита // Провизор. – 2002. – № 9. – С.14-18.

 9. Зупанец И.А., Бездетко Н.В. Фармацевтическая опека больных с простудными заболеваниями: Кашель // Провизор. – 2002. – № 10. – С. 21-25.

 10. Зупанец И.А., Бездетко Н.В., Усенко В.А Фармацевтическая опека больных с простудными заболеваниями: симптоматическое лечение повышенной температуры тела (лихорадки) // Провизор. – 2002. – № 11. – С. 11-14.

 11. Зупанец И.А., Бездетко Н.В. Фармацевтическая опека: симптоматическое лечение синдрома астении // Провизор. – 2003. – № 1. – С.12-17.

 12. Зупанец И.А., Бездетко Н.В., Грищенко О.В. Фармацевтическая опека: применение пероральных гормональных контрацептивов // Провизор. – 2003. – № 2. – С.10-15.

 13. Зупанец И.А., Бездетко Н.В. Фармацевтическая опека: лечение железодефицитной анемии // Провизор. – 2003. – № 3. – С.7-12.

 14. Зупанец И.А., Бездетко Н.В., Деримедведь Л.В. Фармацевтическая опека: клинико-фармацевтические аспекты применения алкоголя в медицине // Провизор. – 2003. – № 4. – С.27-31.

 15. Фармацевтическая опека: взаимодействие лекарства и пищи / И.А. Зупанец, А.П. Викторов, Н.В. Бездетко, Л.В. Деримедведь // Провизор. – 2003. – № 5. – С.27-31.

 16. Зупанец И.А. Фармацевтическая опека // Фармацевтъ практикъ. – 2003. – № 1. – С.14-16.

 17. Зупанец И.А. Самолечение – существенная часть современной системы здравоохранения // Фармацевтъ практикъ. – 2003. – № 2. – С.16-17.

 18. Зупанец И.А. Фармацевтическая опека. Боль в горле // Фармацевтъ практикъ. – 2003. – № 2. – С.18-19.

 19. Черных В.П., Зупанец И.А., Попов С.Б. Бренды и генерики: в чем их различие // Фармацевтъ практикъ. – 2003. – № 3. – С.16-18.

 20. Зупанец И., Гринцов Е. Фармопека. Поверхностные микозы // Фармацевтъ практикъ. – 2003. – № 3. – С.33-35.

 21. Зупанец И.А., Усенко Г.Д. Фармопека. Угревая сыпь // Фармацевтъ практикъ. – 2003. – № 4. – С.33-35.

 22. Зупанец И.А., Усенко В.А. Фармопека. Насморк // Фармацевтъ практикъ. – 2003. – № 5. – С.32-35.

 23. Зупанец И.А., Бездетко Н.В., Усенко В.А. Фармопека. Головная боль // Фармацевтъ практикъ. – 2003. – № 6. – С.33-36.

 24. Зупанец И.А., Гринцов Е.Ф., Усенко В.А. Фармопека. Изжога // Фармацевтъ практикъ. – 2003. – № 7-8. – С.34-35.

 25. Зупанец И.А., Безуглая Н.П. Профилактика йоддефицита // Фармацевтъ практикъ. – 2003. – № 9. – С.34-35.

 26. Зупанец И.А., Безуглая Н.П. Боль в суставах // Фармацевтъ практикъ. – 2003. - №10. – С.35-37

 27. Зупанец И.А.Фармацевтическая опека при гельминтозах // Фармацевтъ практикъ. – 2003. - №11. – С.34-35.

 28. Зупанець І.А., Бездітко Н.В., Безугла Н.П. Фармацевтична опіка вагітних як один з факторів поліпшення стану здоров’я населення України // Клін. фармація. – 2003. – Т. 7, № 3. – С.11-14.

 29. Зупанец И.А. Фармацевтическая опека: значение для медицины и фармации // Клінічна фармація: 10 років в Україні: Зб. наук. праць Міжнарод. наук.-практ. конф. – Х.: Золоті сторінки, 2003. – С.141.

 30. Основные направления фармацевтической опеки больных с системной артериальной гипертензией / И.А. Зупанец, Е.Ф. Гринцов, А.Н. Корж, Ю.К. Резуненко // Клінічна фармація: 10 років в Україні: Зб. наук. праць Міжнарод. наук.-практ. конф. – Х.: Золоті сторінки, 2003. – С.154.

Каталог: 210
210 -> Информация о статьях информационного бюллетеня «Здоровье населения и среда обитания» (ЗНиСО) №01 (214), январь, 2011 г
210 -> Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Термины и определения
210 -> Андрей Максимушкин Ограниченный конфликт Андрей Максимушкин
210 -> В. И. Вернадского медицинская академия имени с. И. Георгиевского кафедра Оториноларингологии Методические разработки
210 -> Методические указания по проведению лабораторных работ для студентов очной и заочной формы обучения на базе среднего (полного) общего образования для направления подготовки 210400 «Радиотехника» по профилю «Аудиовизуальная техника»
210 -> В. И. Вернадского медицинская академия имени с. И. Георгиевского кафедра нервных болезней, нейрохирургии с курсом неврологии фпо методические разработки


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©zodorov.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница